Otázky a odpovědi

Proč funkční nátěry PROTECTAM FN® označujete jako čističku vzduchu?

Protože tenká vrstvička, kterou na povrchu ošetřené plochy nátěr vytvoří, skutečně velmi účinně čistí vzduch. 1m2 plochy natřené PROTECTAM FN odstraní, při jediném nárazu vzduchu na její povrch, 40 - 60% polutantů rozptýlených ve vzduchu. Takovou účinnost nemají žádné jiné nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem, které jsou v současnosti nabízeny na trhu. 

Fotokatalytická účinnost konkurenčních produktů nabízených na trhu se pohybuje od 0,1 do 5% fotokatalytické dekontaminace vzduchu od polutantů a proto mají na zlepšení vzduchu v interriérech minimální vliv. Pro čistění ovzduší jsou pak prakticky nepoužitelné.  Někteří z dodavatelů těchto nátěrových hmot argumentují testy dokládajícími například snížení zápachu v místnostech, kde jsou jejich produkty uplatněné a případně dokládají účinnost svých výrobků antibakteriálními testy. Problém je v tom, že tohoto účinku není dosaženo na základě fotokatalytického efektu, ale chemickými prostředky. Tyto nátěrové hmoty jsou často silně zásadité nebo kyselé a často obsahují i jiné chemikálie, které na sebe jsou schopny po určitou omezenou dobu vázat ze vzduchu různé látky a také zabíjet mikroorganismy. Po čase (do dvou let) se tento efekt (na rozdíl od fotokatalýzy) vyčerpá. Proto na funkčnost svých produktů tito dodavatelé neposklytují záruku delší než 2 roky.   

Čistění vzduchu zajišťují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), obsažené v nátěru, a fyzikální jev nazývaný fotokatalýza. Jeho podstata je následující:

Ultrafialové světlo (UV), které je přirozenou složkou denního světla, aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, mikroskopická prachová částice, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují (vyvolají a urychlí)   reakci oxidovatelné hmoty se vzdušným kyslíkem  . Při ní se např. organické látky rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Tímto způsobem jsou fotokatalýzou odstraňovány (rozkládány) i velmi nebezpečné látky - jedy, alergeny i rakovinotvorné látky (karcinogeny)

Zaschnutím nátěru se vytvoří vysoce porózní mikrostruktura, jejíž součástí jsou fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého, které jsou vytlačeny na povrch houbovitých útvarů minerálního pojiva:

Mikrostruktura povrchové FN vrstvy tvořená houbovitými útvary minerálního pojiva na jejichž povrchu jsou koncentrovány a pevně uchyceny fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého (TiO2) 

Vytvořená mikrostruktura FN vrstvy má obrovský aktivní povrch nanočástic v ní obsažených. 1m2 povrchové vrstvy vytvořené nátěrem PROTECTAM FN®  obsahuje v sobě 500 m2 fotoaktivního povrchu nanočástic TiO2 na nichž probíhá fotokatalýza. Jeden metr čtvereční fotokatalytického povrchu vytvořeného  s pomocí PROTECTAM FN® dokáže vyčitit v průběhu jednoho roku extrémně znečistěný vzduch až od stovek gramů nejrůznějších polutantů. V reálných podmínkách znečistění ovzduší ve velkých městech to pak znamená, že 1m2 fasády natřené FN® vyčistí ze 60% vzduch v objemu 3 miliony m3 za jeden rok. V podmínkách domácnosti pak dokáže strop natřený suspenzí FN® odstranit z místnosti nepříjemné pachy z vaření za 20-30 min. Natřená zeď tak skutečně funguje jako účinná, bezporuchová a nízkonákladová čistička vzduchu. Funkčnost fotokatalytické plochy je navíc dlouhodobá (i 10 a více let)! FN® povrch se sám udržuje čistý.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® představují 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou  desetkát až stokrát účinnější než první generace , kterou dnes na světě představují stovky produktů.

 

 

 

 

 

Na internetu lze nalézt celou řadu nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, které deklarují samočistící efekt natřené plochy, antibakteriální účinek a schopnost čistit vzduch. Čím se od nich funkční nátěry PROTECTAM FN® odlišují?

Zásadní odlišnost funkčních nátěrů PROTECTAM FN®, v porovnání s ostatními nátěrovými hmotami s fotokatalytickým efektem, které jsou dostupné na našem i světovém trhu, je fotokatalytická účinnost povrchové vrstvy, kterou vytvářejí. Čím je tato účinnost vyšší, tím intenzivněji je takový povrch schopen čistit vzduch a zbavovat se špíny, která by se jinak na něm usazovala. A právě schopnost čistění vzduchu a samočistění je u funkčních nátěrů FN® násobně  (desetkrát až stokrát) vyšší, než je tomu u jiných fotokatalytických nátěrových hmot, které jsou v současnosti nabízeny na trhu.

Porovnání fotokatalytické účinnosti nátěrové hmnoty s fotokatalytickým efektem 1. generace (silikátová kompozice) s účinnosti  funkčního nátěru  PROTECTAM FN® (nátěrová hmota s fotokatalytickým efektem 2. generace):

Vysvětlivky:

červená barva - účinnost silikátové barvy s fotokatalytickým efektem - 1. generace

černá barva - účinnost čistých nanočástic oxidu titaničitého ( černá linie grafu znázorňuje absolutní teoretické maximum fotokatalytické účinnosti)

fialová a zelená barva - účinnost  funkčních nátěrů FN1 a FN2

zelená barva - účinnost funkčního nátěru FN2 na podkladu, kde byla použita jako základový nátěr standardní silikátová barva s fotokatalytickým efdektem (1. generace)  

měření provedeno nezávislou laboratoří dle normy ISO 22197-1

fotokatalytická účinnost, protectam FN, fotokatalytická degradace NOx, Advanced Materials-JTJ

Tento rozdíl je dán mikrostruktutou vytvořené FN® vrstvy, která v porovnání s konkurenčními produkty výrazně zvětšuje využitelnou fotoaktivní plochu nanočástic oxidu titaničnitého. Funkční nátěry  PROTECTAM FN® představují, z hlediska fotokatalytické účinnosti  a charakteru struktury vytvářené povrchové vrstvy, druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem.  

Nátěrové hmoty 1 generace mají, v porovnání s funkčními nátěry PROTECTAM FN®, podstatně nižší samočistící efekt a minimální schopnost fotokatalytického čistění vzduchu. Samočistící schopnost a čistění vzduchu od nepříjemných zápachů a antibakteriální efekt je u nich založen často na využití chemických nástrojů (vytvořený povrch je např. vysoce zásaditý) a ne fotokatalýzy. Chemický efekt se však na rozdíl od fotokatalýzy vyčerpá po relativně krátké době (zpravidla jeden rok) a pak se antibakteriální a čistící schopnost těchto nátěrových hmot dramaticky snižuje. Jejich výrobci proto na jejich účinnost dávají záruku maximálně 2 roky. Povrch vytvořený funkčními nátěry PROTECTAM FN® si, na rozdíl od nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem 1. generace, zachovává svoji vysokou účinnost  deset i více let.

Existují nějaké vedlejší negativní účinky použití FN® ?

Negativní účinky nebyly  doloženy. Pozitivních efektů je celá řada. Pár příkladů: Čistý vzduch bez pachů, konec tvorby zatuchliny např. kvůli cigaretovému kouři. Vrstva udržuje stále stejný vzhled a prodlužuje životnost podkladového nátěru. Mizí pachová stopa, kterou po sobě zanechává a pomocí níž se dorozumívá hmyz. Menší výskyt pavučin. Na minimum se redukuje usazování mastnoty nebo kouře na stěnách a nábytku (tvorba filmu).  Snížení množství patogenních mikroorganismů ve vzduchu místností snižuje nemocnost. Dochází k redukci množství řady alergenů, což se příznivě projevuje na zdravotním stvu lidí trpících alergiemi a astmatem.

 

Mám astmatickou dceru. Pomůže jí Váš nátěr?

Pokud příčinou astma Vaší dcery je cokoli organického původu v ovzduší (aldehydy z plastů, spory, organické látky, kouř, roztoči apod.), potom nátěr pomůže.

 

Jak dlouho vydrží aktivní FN vrstva? lze ji přetřít novým nátěrem barvy nebo by již poté nebyla aktivní?

Pokud má dostatek UV světla, aktivní vrstva se samočistí. Nezanáší se a udržuje si stále stejný vzhled. Dá se říci, že chrání a přibližně 3x prodlužuje trvanlivost podkladové malby. Drobná poškození lze snadno opravit válečkem nebo štětcem.  Pokud vrstvu přetřete jinou barvou, její funkce skončila a musí se opět nanést na povrch nové malby.

 

Můžete nějakým způsobem doložit nebo prokázat , že nátěr opravdu funguje?

Samozřejmě. Kromě množství antibakteriálních testů  provedených zdravotními ústavy byly provedeny nezávislými institucemi i studie rozkladu různých organických látek, barviv, kouře apod. Nejprůkaznější jsou  stovky a stovky konkrétních realizací.

 

Máme doma psa a je člen rodiny. Nemůže mu váš preparát ublížit? Nejsou nanočástice v něm obsažené nebezpečné lidskému zdraví?

Povrchy vytvořené suspenzemi FN® jsou zcela bezpečné člověku i zvířatům. Pokud jíte občas bílé pečivo a mléčné výrobky, je v nich, stejně tak jako v dalších potravinářských výrobcích obsažen oxid titaničitý. Je to dokonale bezpečná látka prověřená celým stoletím. Jsme doslova obklopeni oxidem titaničitým. Máte ho ve všech plastech, na ledničce, v barvě na zdi, v jídle, na papíře, prostě všude.

 

Nátěry FN® obsahují nanočástice oxidu titaničitého. Četla jsem, že nanočástice mohou být pro zdraví a životní prostředí velmi nebezpečné, protože snadno pronikají buněčnou stěnou a mohou vyvolat nebezpečné mutace a rakovinu.

Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN® neobsahuje žádné volné nanočástice TiO2. Nanočástice jsou v ní pevně ukotveny v inertní minerální struktuře speciálního pojiva. Pokud dojde k otěru povrchové vrstvy, odlamují se z ní relativně velké částečky kompaktního materiálu v rozměrech přesahujících značně 100 nanometrů. Neexistuje, navíc, žádná seriozní vědecká studie, která by prokázala negativní vliv nanočástic TiO2, v koncentracích s nimiž je možno přijít do kontaktu, na zdravotní stav lidí, živočichů nebo rostlin. S nanočásticemi TiO2 přitom lidé masově přicházejí do kontaktu již více než sto let. Prachové částice TiO2 o velikosti menší než 100 nm totiž tvoří přirozenou součást pigmentu titanové běloby, který je masivně využíván nejenom do barev a laků, ale také jako portavinářské barvivo, které je přidávano do mnoha potravinářských výrobků. Lidé tedy masově konzumují i dýchají již více než 100 let TiO2, včetně nanočástic, a za tu dobu nebyl dokumentován jediný případ jeho negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.     

Proč se nátěr aplikuje jen na strop? Není škoda nevyužít i stěny? Navíc jsem se dočetla, že toto má čistit i venkovní vzduch.

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Výrazně se tak zvýší celková účinnost. Ošetření stropů obvykle navrhujeme jako kompromis z ekonomických důvodů. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů plně postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech, kde se nekouří a nevaří. Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších plochách, pak nejenom chrání podklad a udržuje ho dlouhodobě čistý. Zároveň čistí venkovní vzduch.

 

Může sloužit venkovní nátěr vaší barvou i jako prevence proti sprejerům? Na kolik metrů čtverečních natřu jedním balením (předpokládám alespoň pětikilovým).

Ano, proti sprejerům je dobré provést 6 vrstev místo typických 3. Vzniká velice porézní hydrofilní film, kterým sprej špatně proniká. Na stejný výtvor spotřebuje sprejer až 5x tolik barvy a navíc lze drsným kartáčem jeho výtvor snadno seškrábat (vrstvu na seškrábaném místě potom musíte opět obnovit např. válečkem). 6 vrstev stačí nanést pouze na spodek fasády a pro zbytek stačí 3 vrstvy. Typická spotřeba suspenze je 10m2/ 1 litr - pro samočistící povrchy a povrchy čistící vzduch. Pro antigraffiti úpravu je spotřeba nátěru dvojnásobná (5m2/1 litr).