Zdravotnická zařízení

Antibakteriální multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Patří do absolutní špičky nejúčinnějších nátěrových hmotot s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.  

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie).

Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo mikroskopická částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek.

EFEKTY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANU ZDRAVÍ

Popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů využitelných ve zdravotnictví a při ochraně zdraví:

  1. Prevence nozokomiálních infekcí   

Na vysoce oxidačním aktivovaném FN® povrchu není schopen přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Viry, které se dotknou povrchu, jsou likvidovány prakticky okamžitě a i ty nejodolnější bakterie jsou zabity během pár desítek minut a zbytek jejich mrtvého těla je rozložen („spálen“) na neškodné látky. Mikroorganismy si nejsou schopny vytvořit proti fotokatalytickému „spálení“ odolnost (nemutují jako při použití chemických).  Biocidní efekt chemických prostředků učinkuje velmi krátkou dobu. Většina desinfekcí ztratí účinnost jakmile uschne. Od rohoto okamžiku je desinfikovaný povrch bleskově znovu zasídlem mikroorganismy. Aktivovaný FN® povrch zůstane bez mikroorganismů trvale!

  1. Prevence vypuknutí a rozšiřování nákaz ve zdravotnických zařízeních

Vysoká fotokatalytická účinnost aktivovaného FN® povrchu přeměňuje plochy natřené FN® suspenzí na účinnou čističku vzduchu. Při přirozeném proudění vzduchu v místnosti dochází ke kolizím mikroorganismů rozptýlených ve vzduchu s aktivní FN® vrstvou. Přitom jsou rapidně likvidovány všechny viry, které se této vrstvy dotknou. Bakterie, které se na zdi uchytí, jsou likvidovány také. Tímto způsobem dochází ke snižování koncentrace patogenních mikroorganismů i ve vzduchu místností, jejichž stěny a strop jsou ošetřeny FN®. Po rozsvícení aktivačních světel dochází typicky ke snížení koncentrace mikroorganismů a vyčištění vzduchu o 4 log řády během 60 – 120 minut.  

  1. Ochrana personálu zdravotnických zařízení a pacientů před nebezpečnými látkami, jako jsou desinfekční prostředky a chemikálie, výpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní FN®plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

  1. Ochrana personálu a pacientů před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci benzapzrenu, polyaromatických uhlovodíků, výfukových plynů a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

  1. Menší narušení chodu zdravotnického zařízení v důsledku snížení frekvence malování.

FN® je klasifikován jako antibakteriální nátěrová hmota. V případě jejího použití se četnost malování prostor řídí, podle novelizované vyhlášky č. 306/2012 Sb., doporučením výrobce. Výrobce antibakteriálních FN® nátěrů doporučuje obnovit nátěr jedním nástřikem po 5 letech.

EKONOMIKA

Využití FN® nátěrů ve zdravotnictví je ekonomicky efektivnější než pravidelné malování nejlevnějšími interiérovými hlinkovými barvami.

Aktivovaná  FN® plocha má samočistící schopnosti redukující aerosolové kapénky mastných nečistot, prach a saze. Ošetřené stěny a stropy proto zůstávají dlouhodobě čisté.  

Přímé náklady na aplikaci FN® nátěrů instalaci UVA nasvícení, údržbu a elektrickou energii pro UVA světelné zdroje vycházejí v horizontu 5 let stejné nebo nižší, než pravidelné malování nejlevnější bílou interiérovou barvou.

Výraznou ekonomickou úsporu představují nepřímé náklady a ztráty spojené s každoročním narušením chodu zdravotnického zařízení v souvislosti s častým malováním.

Tím, že aktivovaná FN® plocha redukuje ve vzduchu mikroskopické částice lepivých organických látek dochází i ke snížení zanášení  vzduchotechniky. To veden k menší četnost výměny filtrů (včetně drahých Hepa filtrů) a snížení nákladů údržby vzduchotechniky.

Významným ekonomickým efektem využití FN® nátěrů ve zdravotnictví je redukce nákladů na léčbu pacientů v souvislosti se snížením rizika přenosu a šíření infekcí v důsledku sanitárního efektu fotokatalytického povrchu zdí ošetřených těmito nátěry. 

APLIKACE

Antibakteriální FN® nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ( TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní vrstva na stávající malbu stěn a stropu interiéru. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená FN® vrstva je zcela inertní a kompatibilní se všemi chemickými a desinfekčními prostředky.

K aplikaci se využívají standardní malířské prostředky – stříkání nebo nanášení válečkem, či štětcem. K zajištění aktivace, a tedy dobré funkčnosti, vytvořené fotokatalytické FN® vrstvy je nutno v interiérech budov zajistit nasvícení ošetřených ploch denním světlem nebo umělým zdrojem UVA světla. Doporučená vlnová délka 365 nm a nízká intenzita UVA záření potřebného k aktivaci fotokatalytického FN® povrchu splňuje všechny platné normy a nepředstavuje riziko pro zdraví personálu ani pacientů zdravotnických zařízení. Pro nasvícení jsou využívány standardně dostupné UVA zářivky od osvědčených výrobců (např. Philips). Využít je možno také nasvícení UVA LED diodami. 

Antibakteriální FN® nátěry mají všechny potřebné certifikace a jejich účinnost byla ověřena akreditovanými laboratořemi a řadou aplikací.