Školy a předškolní zařízení

Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i  riziko, že se nakazíme nějajkou nemocí. Záleží na tom jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a desinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.  Děti samy jsou nosičem velkého množství mikroorganismů. Vzduch ve školkách proto obsahuje vysoké koncentrace mikroorganismů. To zvyšuje riziko přenosu nákaz. Do interiérů budov navíc přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu, benz(a)pyrénu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® umožní řešení tohoto problému v prostorech Vaší školky. Vaším klientům – rodičům, a jejich dětem, budete moci nabídnout v prostorech Vaší školky nejenom zdravou stravu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také čistší a tedy zdravější vzduch!

Výše popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má, ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností, řadu praktických efektů využitelných v předškolních zařízeních. Zkušenosti z řady praktických realizací v mateřských školách dokládají, že využití  FN® nátěrů v prostorech, kde jsou děti, vede ke snížení jejich nemocnosti.

EFEKTY:

  1. Snížení rizika přenosu nákaz

Vysoká fotokatalytická účinnost aktivovaného FN® povrchu přeměňuje plochy natřené FN® suspenzí na účinnou čističku vzduchu. Při přirozeném proudění vzduchu v místnosti dochází ke kolizím mikroorganismů rozptýlených ve vzduchu s aktivní FN® vrstvou. Přitom jsou rapidně likvidovány všechny viry, které se této vrstvy dotknou. Bakterie, které se na zdi uchytí, jsou likvidovány také. Tímto způsobem dochází ke snižování koncentrace patogenních mikroorganismů i ve vzduchu místností, jejichž stěny a strop jsou ošetřeny FN®. Sledování nemocnosti dětí  v Mateřské škole v Paskově  a v dalších předškolních zařízeních, kde jsou aplikovány FN, prokázalo, že nemocnost dětí v obvdobí respiračních nákaz poklesla o 30 – 40%, ve srovnání s třídamy dke FN nátěry aplikovány nebyly. 

  1. Ochrana dětí a personálu předškolních zařízení před nebezpečnými látkami, jako jsou chemikálie uvolňující se z úklidových prostředků, výpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní FN® plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

  1. Ochrana dětí a personálu před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5, PM10). Dochází k účinné likvidaci benz(a)pyrenu, polyaromatických uhlovodíků, výfukových plynů a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

Mapa znečistění ovzduší ČR:

  1. Odstranění nepříjemných pachů

Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i molekuly nepříjemných pachových látek, které se do vzduchu dostávají například v souvislosti s vařením nebo použitím desinfekčních nebo  čistících prostředků. Tím dochází i k odstranění zápachu.

VIDEO: Nanotechnologie čistí vzduch v mateřských školách

(Hlavní zprávy TV Barrandov, 2. 10. 2013)