Proti smogu a imisím nebezpečných látek v ovzduší

Velké části území České republiky jsou postiženy špatnou kvalitou ovzduší, které je znečistěno exhalacemi z auromobilové dopravy a průmyslové výroby. Rozsah a rozmístění znečistění ukazuje následující mapa:

Nejběžněji zveřejňovaným ukazatelem znečistění ovzduší je koncentrace tzv. polétavého prachu, který je rozlišován podle velikosti částic na PM10, PM2,5 a PM1,0 (čísla udávají velikost prachových částic v mikrometrech (1 µm = 1 x 10-6m). 

Znečistěné ovzduší však neobsahuje jen prachové částice, ale také volné molekuly nejrůznějších (často velmi nebezpečných jedovatých rakovinotvorných) chemických látek. Částice tzv. polétavého prachu jsou navíc samy obaleny nebo tvořeny shluky nejrůznějších chemických látek organického i anorganického charakteru. Znečistěné ovzduší navíc funguje, zejména při inverzním počasí, jako kotel, v němž probíhají chemické reakce mezi přítomnými polutanty. Příkladem je fotochemická reakce mezi oxidy dusíku a těkavými organickými látkami z automobilových exhalací. V důsledku této reakce se vytváří, mimo jiné, i tzv. přízemní (toposférický) ozon, který působí dráždění a nemoci dýchacích cest, zvyšuje riziko astmatických záchvatů, podráždění očí a bolest hlavy.

Látky, které znečisťují ovzduší mají negativní vliv na kvalitu životního prostředí a lidské zdraví. Znečistěný vzduch silně zatěžuje játra a oslabuje imunitní systém organismu. Dlouhodobá vystavení lidského orgabnismu nadlimitním koncentracím imisí  zhoršuje zdravotní stav lidí, zvyšuje riziko vypuknutí řady onemocněn (včetně rakoviny) a ovlivňuje člověka i geneticky. Nejvíce ohroženmými skupinami jsou malé děti, nemocní a lidé s oslabenou imunitou a senioři. 

Odstranění škodlivých látek, které se již rozptýlily v ovzduší měst a průmyslových aglomerací (imisí) a trápí nás v podobě smogu je se současnými elektro-mechanickými technologiemi čistění vzduchu technicky i ekonomicky neuskutečnitelné. Nepřekonatelným problémem jsou pro ně extrémní objemy vzduchu, který je nutno čistit a velmi nízké koncentrace cizorodých látek rozptýlených v ovzduší. Poradit si neumí ani s velmi malými polétavými prachovými částicemi  PM1,0 a menší.  

Jedinou dostupnou technologií, která je schopna efektivně čistit vzduch ve městech a průmyslových aglomeracích od imisí, jsou vysoce účinné fotokatalytické povrchy (s účinností výšší než 50% teoretického maxima fotokatalyzátoru), které je možno vytvářet pomocí multifunkčních nátěrů PROTECTAM FN®Fotokatalýza, které dodává energii ultrafilaové záření (přirozená součást deního světla), velice účinně odstraňuje nebezpečné polutanty i ve velmi nízkých koncentracích (i pod 1 ppm) v nichž jsou rozptýleny ve vzduchu. 1m2 povrchu natřeného suspenzí PROTECTAM FN® dokáže za rok vyčistit 3 miliony m3 ovzduší od 60% škodlivin (při průměrném proudění vzduchu 0,2m/s a denním osvitu 8 hod..  Fotokatalytická účinnost je pro využití nátěrových hmot nebo fotoklatalytického betonu k čistění ovzduší zásadní. Fotokatalytickou účinnost lze měřit podle norem ISO.

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI FN® SE STANDARDNÍMI SILIKÁTOVÝMI FOTOKATALYTICKÝMI NÁTĚROVÝMI HMOTAMI  (PODLE ISO 22197-1)

 

Fotokatalytické nátěrové hmoty 1. generace s pojivy na bázi silikátu nebo sol-gel dosahují nízké fotokatalytické účinnosti ( silikátové : DO 3 %; sol-gel: do 10%)  V současné době jsou to, kromě FN®všechny nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem na domácím i světovém trhu.

Produkty s účinností nižší než 30% teoretického maxima fotokatalyzátoru sice čistí vzduch, ale jejich výkonnost je, pro významnější snížení koncentrace imisí na větším území (10 a více km2), nedostatečná. 

Využití FN® pro čistění ovzduší

 
  • 1 m2 plochy natřené FN® je schopen za jeden den (průměrná doba denního světla 8 hod.) dekontaminovat vzduch od 1,3 - 1,6 g. polutantů (PM2,5; PM10; NOx; VOC a PAU),
  • průměrná hmotnost polutantů v silně znečistěném ovzduší (Ostravsko, Praha) se pohybuje  okolo 0,0002 g/m3 vzduchu,
  • Pro snížení koncentrace imisí v ovzduší města jako je Ostrava na kruhovém území o poloměru 1000 m  (výška sloupce vzduchu 300 m) o 50% (tj. objem téměř 1 miliarda m3 vzduchu) o 50 % postačuje ošetřit rovnoměrně nátěrem PROTECTAM  70 - 80 tisíc m2 plochy fasád a střech domů, zdí, zvukových bariér a dalších stavebních konstrukcí, a to zejména v místech, která jsou největším zdrojem znečistění. 

CO KOUPIT:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem Protectam FN®1 . Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®2. Na vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu potřebujeme 1/3 l. Protectam FN®1 a 2/3 l. Protectam FN®2 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.