Proti erozi betonových konstrukcí

Životnost betonových konstrukcí je zásadně ovlivňována zejména průnikem vody, kyslíku, oxidu uhličitého a agresivních solí do vnitřní struktury betonu v kombinaci s teplotními výkyvy.

Nejvíce škodí účinky střídavého zmrazování a rozmrazování, kdy dochází k poruchám struktury betonu. K poškození mrazem obvykle dochází na smáčených vodorovných plochách nebo svislých površích konstrukcí vystupujících z vody. Mrznoucí voda v pórech při přeměně na led zvětšuje svůj objem. Rozpínání vyvolává lokální napětí, které trhá beton. Beton se drobí směrem dovnitř. Častými degradačními efekty jsou mj. degradace betonu působením kyselých plynů, nejčastěji karbonatace, působení chloridů a koroze výztuže.

Odolnost betonu proti uvedeným vlivům ovlivňuje v prvé řadě kvalia použitých základních surovin - cementu, vody a kameniva. Erozní vlivy je  možno dále omezit ošetřením betonu ochrannými nátěry, které zamezí pronikání vody, oxidu uhličitého a dalších látek do jeho vnitřní struktury. Všechny používané ochranné nátěry jsou na bázi organických pojiv (polymeráty, alkydy, epoxidy, polyuretany nebo akryláty). Odolnost ochranných nátěrů vůči vnějšímu prostředí však také není neomezená. Jejich ochranný se časem oslabuje v důsledku degradace pojiva. Její hlavní příčinou je působení ultrafilaového záření, které je přirozenou součástí denního světla.

Aplikace funkčního nátěru PROTECTAM FN® na ochranný nátěr betonové konstrukce vytvoří na povrchu tenkou vrstvu (7-10 µm), která dokonale odstíní ochranný nátěr s organickým pojivem od ultrafialového záření a tím zásadně prodlouží jeho životnost. Vytvořená FN® minerální vrstva je inertní, je odolná proti působení vody, solí i dalších chemických látek. Funkci odblokování UV záření v ní plní fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého (TiO2). Již 3µm povrchové FN® vrstvy odblokují prakticky 100% UV záření. Ochranné působení FN® vrstvy proti UV záření je na svislých plochách, které jsou méně vystaveny působení mechanických erozních povětrnostních vlivů, minimálně 15 let a může být dále prodloužena provedením dapšího nátěru FN®, po uplynutí této doby o dalších 15 let.

Vrstva vytvořená nátěrem PROTECTAM FN® je navíc vysoce oxidační (v důsledku extrémně silného fotokatalytického efeku nanočástic TiO2). V důsledku toho chrání povrch betonových konstrukcí proti jejich postupnému zašpinění prachem, sazemi a exhalacemi uvolňovanými do vzduchu z dopravy, topení a průmyslové výroby. FN® povrch neporůstá plísněni ani zelenou řasou a neusazují se na nem lišejníky a mechy, jejichž působení posiluje erozivní působení na beton. 

Vysoce oxidační povrch FN® vrstvy navíc účinně čistí vzduch od imisí z výfukových plynů a průmyslové výroby. Betonové konstrukce dopravních staveb opatřené nátěrem PROTECTAM FN® tak mohou aktivně snižovat množství imisí NOx a VOC. 1m2 FN® plochy dokáže za rok snížit o 60% obsah těchto látek ve 3mil. m3 vzduchu !!!

Co koupit:

Nátěr nanášíme v třech vrstvách. První vrstvu doporučujeme provést nátěrem Protectam FN®1 . Druhou a třetí vrstvu provádíme nátěrem Protectam FN®2. Na vytvoření 10 m2 oxidačního povrchu potřebujeme 1/3 l. Protectam FN®1 a 2/3 l. Protectam FN®2 . Při provádění nátěru válečkem nebo štětcen je nutno počítat s vyšší spotřebou.